- Ebook Giải thuật và lập trình Lê Minh Hoàng
- Các thuật toán sắp xếp trong Pascal

Đếm số lần xuất hiện của mỗi chữ cái trong xâuViết chương trình nhập vào từ bàn phím một xâu kí tự S và thông báo ra màn hình số lần xuất hiện của mổi chứ cái tiếng Anh trong S ( không phân biệt chữ hoa và chữ thường).

Uses Crt;
Var    St:String;
       dem: Array[‘A’..’Z’] Of Byte;
       i:Byte;
       ch:Char;
Begin
    Write(‘Nhap xau St: ‘); Readln(St);
    {Khởi tạo mảng}
    For ch:=’A’ To ‘Z’ Do dem[ch]:=0;
    {Duyệt xâu}
    For i:=1 To Length(St) Do
        If Upcase(St[i]) IN [‘A’..’Z’] Then              Inc(dem[Upcase(St[i])]);
    {Liệt kê các ký tự ra màn hình}
    For ch:=’A’ To ‘Z’ Do
        If dem[ch]>0 Then Writeln(ch,’ : ’,dem[ch]);
    Readln;
End.


Nặc danh nói...

I am in fact delighted to read this blog posts which consists of lots of valuable
data, thanks for providing such data.

my blog post chapter 7 bankruptcy florida


23:48 Ngày 15 tháng 03 năm 2013
Phạm Fiona nói...

thiếu dem:=0 đó nha bạn


23:39 Ngày 18 tháng 03 năm 2013
Nặc danh nói...

Thực ra dem đã mặc định = 0 rồi bạn


20:37 Ngày 27 tháng 03 năm 2013
hong phi Dinh nói...

neu trong xau co khoang trang thi chuong trinh se khong chay


22:46 Ngày 28 tháng 05 năm 2013
hong phi Dinh nói...

tai vi khong co bien mang dem[' '] nen chuong trinh bi loi.


22:48 Ngày 28 tháng 05 năm 2013
Nặc danh nói...

cho minh hoi ti dc ko


07:32 Ngày 05 tháng 12 năm 2013
Nặc danh nói...

sao ko co cach tinh so thu tu vay`


19:30 Ngày 16 tháng 05 năm 2014
Nặc danh nói...

Các bạn xem hộ mình sai ở đâu với ạ
uses crt;
var s: string;
i,j,t,n: integer;
begin
clrscr;
write('Nhap mot xau ki tu : ');readln(s);
t:=0;
n:=length(s);
for i:=1 to n do
if (s[i]='h')and((s[i-1]=' ')or(i=1)) then
for j:=i to n do
begin
if (s[j]='o')and((s[j+1]=' ')or(j=n)) then
t:=t+1;
if (s[j]=' ') then
break;
end;
writeln('Co ',t,' tu.');
readln;
end.


10:45 Ngày 27 tháng 06 năm 2014

Đăng nhận xét

Thành viên Blog

Tổng số lượt xem trang

Translate

Return to top of page Copyright © 2012 | Theme by Hack Tutors. Cung cấp bởi Blogger.
Các code pascal trong blog được sưu tầm, lựa chọn sao cho tối ưu nhất. Cảm ơn các tác giả đã viết thuật toán.