- Ebook Giải thuật và lập trình Lê Minh Hoàng
- Các thuật toán sắp xếp trong Pascal

Kiểm tra cấp số cộng trong pascalNhập dãy số gồm N số nguyên (N<100). Xác định xem đó có phải dãy số có tính chất là cấp số cộng hay không.

uses crt;
  Var
  A:array[1..100] of integer;
  i,n,d: integer;
  CS: boolean;
  BEGIN
  clrscr;
  repeat
  Write(' Nhap vao so nguyen duong N <=100 : ');
  readln(N);
  Until (n>1) and (n<=100);
  For i:=1 to n do
     begin
     repeat
     write('A[',i,'] = ');
     readln(A);
     until abs(A)<=1000;
     end;
     d:=abs(A[2]-A[1]);
     CS:=True;
     For i:=2 to n do
         IF (abs(A-A[i-1])<>d) then  
                                   begin
                                    CS:=False;
                                    break;
                                   end;
     IF CS then writeln('Day la cap so cong ')
           else writeln(' Day ko phai la cap so cong ');
     readln;
  END.Sơn nói...

Có mấy lỗi trong mã nguồn kìa bạn ơi. Dùng abs là ko đúng rồi


20:56 16 tháng 12, 2012
Nặc danh nói...

nhờ các bạn giải giùm mjh bài nj với nj
viết chương trình giải bài toán :
trăm trâu, trăm bó cỏ
trâu đứng ăn năm
trâu nằm ăn ba
lụ khụ trâu già 3 con 1 bó
hỏi mỗi loại có mấy con?


16:46 31 tháng 3, 2013
Nặc danh nói...

ban dung 3 vong lap for de kiem tra he 2 pt 3 an la duoc


21:58 19 tháng 7, 2013
Nặc danh nói...

pt ne chay,chay thu chuong trinh di kiem tra di, minh chac la ra kha nhieu cap ket qua day:
a+b+c=100
5a+3b+c/3=100


22:01 19 tháng 7, 2013
Nặc danh nói...

chuong trinh tren sai roi bac oi, khong phai dung ads dau ,phai sap xep day da


22:02 19 tháng 7, 2013
Nặc danh nói...

Mik muon tinh tong cac so hang trong cap so cong cu jup mk nham cam on


15:27 12 tháng 12, 2014
banda kute nói...

ĐÚng k zạk mí bạn??


10:27 9 tháng 4, 2015
Unknown nói...

Bi loi ban oi lam lai di


20:30 12 tháng 11, 2015
Unknown nói...
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Unknown nói...

:v sao ko xài vòng while kiểm tr 2*A[i]=A[i-1]+A[i+1]


00:43 3 tháng 9, 2016
Unknown nói...

ban viet chuong trinh luon ban


20:45 9 tháng 9, 2016
Nặc danh nói...

dai dong qua minh viet ngan hon nhiu


15:18 4 tháng 2, 2017
Thìn Trần Quang nói...

program CSoC;
uses crt;
var N,i,CS1,CS2:integer;
a:array [1..100] of integer;
begin
clrscr;
write('N=');readln(n);
for i:=1 to N do
begin
write('nhap so thu ',i,'=');readln(a[i]);
end;
for i:=2 to N-1 do
begin
CS1:=a[i+1]-a[i];CS2:=a[i]-a[i-1];
end;
If CS1 <> CS2 then
write('Do ko la cap so cong')
else write('do la csc');
readln
end.
---------
ngắn gọn, chính xác


05:52 13 tháng 2, 2017
Nhiên Thiên nói...

Anh Thìn Trần Quang ơi. Ở phần CS1:= .... và CS2:= .... em thấy cuối cùng nó chỉ so sánh hiệu của phần tử cuối cùng và phần tử liền trước (em đặt hiệu này là A-B) với hiệu của phần tử liền trước phần tử cuối cùng và phần tử liến trước phần tử đó (em đặt hiệu này là B-C). Chỉ cần A-B=B-C nó sẽ ra kết quả là cấp số cộng. Thí dụ em nhập vào dãy 1 3 6 10 14 (N=5) thì nó ra kết quả là cấp số cộng vì A-B (14-10)= B-C (10-6) = 4 trong khi dãy trên ko phải cấp số cộng. Còn nữa nếu em nhập N=1 hay N=2 thì nó vẫn cho ra kết quả là cấp số cộng. Xin anh xem xét. Nếu em có gì sai xin anh chỉ bảo cho. ^_^


16:50 22 tháng 3, 2017
Trương Tùng Lâm nói...

xét tập n số nguyên đôi khác nhau a1,a2,...,an mỗi số có giá trị từ 1 đên 10^6 và một số nguyên x.Viết chương trình đếm số cặp(ai,aj), với 1<=i<j<=n và ai + aj =x


08:40 2 tháng 4, 2017
Nặc danh nói...

nhao65 vào một xâu cả chữ và số nhưng chỉ xuất ra màn hih là chữ


08:16 15 tháng 3, 2018
Unknown nói...

uses crt;
var a:array[1..50] of integer;
j,n,i,t,d:integer;
cs:boolean;
begin
clrscr;
write('Nhap so luong ptu cua day,N= ');readln(n);
for i:=1 to n do
begin
write('a[',i,']=');
readln(a[i]);
end;
{sap xep mang tu be den lon}
for j:=n downto 2 do
for i:=1 to j-1 do
if a[i]>a[i+1] then
begin
t:=a[i];
a[i]:=a[a+1];
a[i+1]:=t;
end;
{ktra day cap so cong}
d:=a[2]-a[1];cs:=true;
for i:=2 to n do
if (a[i] - a[i-1] <> d) then
begin
cs:=false;
break;
end;
if cs then writeln('Day la cap so cong')
else writeln('Day ko la cap so cong');
readln;
end.
---------------------------
mình chỉ bổ sung thôi. Ý tưởng giống chủ thớt

19:29 9 tháng 12, 2018

Đăng nhận xét

Thành viên Blog

Tổng số lượt xem trang

Translate

Return to top of page Copyright © 2012 | Theme by Hack Tutors. Cung cấp bởi Blogger.
Các code pascal trong blog được sưu tầm, lựa chọn sao cho tối ưu nhất. Cảm ơn các tác giả đã viết thuật toán.