- Ebook Giải thuật và lập trình Lê Minh Hoàng
- Các thuật toán sắp xếp trong Pascal

Kiểm tra cấp số cộng trong pascalNhập dãy số gồm N số nguyên (N<100). Xác định xem đó có phải dãy số có tính chất là cấp số cộng hay không.

uses crt;
  Var
  A:array[1..100] of integer;
  i,n,d: integer;
  CS: boolean;
  BEGIN
  clrscr;
  repeat
  Write(' Nhap vao so nguyen duong N <=100 : ');
  readln(N);
  Until (n>1) and (n<=100);
  For i:=1 to n do
     begin
     repeat
     write('A[',i,'] = ');
     readln(A);
     until abs(A)<=1000;
     end;
     d:=abs(A[2]-A[1]);
     CS:=True;
     For i:=2 to n do
         IF (abs(A-A[i-1])<>d) then  
                                   begin
                                    CS:=False;
                                    break;
                                   end;
     IF CS then writeln('Day la cap so cong ')
           else writeln(' Day ko phai la cap so cong ');
     readln;
  END.Sơn nói...

Có mấy lỗi trong mã nguồn kìa bạn ơi. Dùng abs là ko đúng rồi


20:56 Ngày 16 tháng 12 năm 2012
Nặc danh nói...

nhờ các bạn giải giùm mjh bài nj với nj
viết chương trình giải bài toán :
trăm trâu, trăm bó cỏ
trâu đứng ăn năm
trâu nằm ăn ba
lụ khụ trâu già 3 con 1 bó
hỏi mỗi loại có mấy con?


16:46 Ngày 31 tháng 03 năm 2013
quy vu nói...

ban dung 3 vong lap for de kiem tra he 2 pt 3 an la duoc


21:58 Ngày 19 tháng 07 năm 2013
quy vu nói...

pt ne chay,chay thu chuong trinh di kiem tra di, minh chac la ra kha nhieu cap ket qua day:
a+b+c=100
5a+3b+c/3=100


22:01 Ngày 19 tháng 07 năm 2013
quy vu nói...

chuong trinh tren sai roi bac oi, khong phai dung ads dau ,phai sap xep day da


22:02 Ngày 19 tháng 07 năm 2013
Nặc danh nói...

Mik muon tinh tong cac so hang trong cap so cong cu jup mk nham cam on


15:27 Ngày 12 tháng 12 năm 2014
banda kute nói...

ĐÚng k zạk mí bạn??


10:27 Ngày 09 tháng 04 năm 2015
Unknown nói...

Bi loi ban oi lam lai di


20:30 Ngày 12 tháng 11 năm 2015
Unknown nói...
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Unknown nói...

:v sao ko xài vòng while kiểm tr 2*A[i]=A[i-1]+A[i+1]


00:43 Ngày 03 tháng 09 năm 2016
Unknown nói...

ban viet chuong trinh luon ban


20:45 Ngày 09 tháng 09 năm 2016

Đăng nhận xét

Thành viên Blog

Tổng số lượt xem trang

Translate

Return to top of page Copyright © 2012 | Theme by Hack Tutors. Cung cấp bởi Blogger.
Các code pascal trong blog được sưu tầm, lựa chọn sao cho tối ưu nhất. Cảm ơn các tác giả đã viết thuật toán.