- Ebook Giải thuật và lập trình Lê Minh Hoàng
- Các thuật toán sắp xếp trong Pascal

Nhập số thực hỏi phép tínhViết chuơng trình nhập 2 số thực, sau đó hỏi phép tính cần thực hiện.


uses crt;
var a,b,kq: real;
pt: char;
begin
 clrscr;
 write('Nhap 2 so a, b: ');
 readln(a,b);
 writeln ('Nhap phep tinh can thuc hien: ');
 readln(pt);
 case pt of
   '+' : kq:=a+b;
   '-' : kq:=a-b;
   '*' : kq:=a*b;
   '/' : kq:=a/b;
 end;
 write('Ket qua: ',kq:0:2);
 readln ;
end.


Thành viên Blog

Tổng số lượt xem trang

Translate

Return to top of page Copyright © 2012 | Theme by Hack Tutors. Cung cấp bởi Blogger.
Các code pascal trong blog được sưu tầm, lựa chọn sao cho tối ưu nhất. Cảm ơn các tác giả đã viết thuật toán.