- Ebook Giải thuật và lập trình Lê Minh Hoàng
- Các thuật toán sắp xếp trong Pascal

Mảng thay vì kiểu bản ghiViết ra File HOSO.TXT bao gồm các thông tin của n HS (thông tin bao gồm STT, Tên và Năm vào học) vs n và thông tin hs nhập từ bàn phím, không cần xếp tên HS theo thứ tự ABC. Sau đó in ra Tên màn hình các HS có năm vào học là 2000.
Yêu cầu: Áp dụng các kiến thức về File, Array... Không sử dụng bản ghi

Uses crt;
Const
  max=100;
Var
  F:Text;
  a:array[1..max] of integer;
  ten:array[1..max] of string;
  n,i:integer;
BEGIN
  Clrscr;
  Write('Nhap so hoc sinh:');
  Readln(n);
  Assign(F,'HOSO.TXT');
  Rewrite(F);
  For i:=1 to n do
    Begin
      Writeln('Nhap thong tin ve hoc sinh thu ',i,':');
      Write('Nhap ten cua hoc sinh thu ',i,':');
      Readln(ten[i]);
      Write('Nhap nam vao hoc cua hoc sinh thu ',i,':');
      Readln(a[i]);
      Writeln;
      Writeln(F,'Hoc sinh thu ',i,', ten la:',ten[i],' vao hoc nam:',a[i]);
    End;
  Close(F);
  Writeln('Danh sach cac hoc sinh vao hoc nam 2000:');
  For i:=1 to n do
    If a[i]=2000 then writeln('Hoc sinh thu ',i,', ten la:',ten[i]);
  Write('Done !');
END.


Thành viên Blog

Tổng số lượt xem trang

Translate

Return to top of page Copyright © 2012 | Theme by Hack Tutors. Cung cấp bởi Blogger.
Các code pascal trong blog được sưu tầm, lựa chọn sao cho tối ưu nhất. Cảm ơn các tác giả đã viết thuật toán.