- Ebook Giải thuật và lập trình Lê Minh Hoàng
- Các thuật toán sắp xếp trong Pascal

In ra 10 dòng dầu của tam giác Pascal



Tam giác Pascal là gì? Quy luật của Tam giác Pascal rất đơn giản : bắt đầu từ hàng thứ ba, mỗi số bên trong là tổng của hai số ngay phía trên nó. Ví dụ : ở hàng 3, số 2 là tổng của 1 và 1 ; hàng 4, số 3 là tổng của 2 và 1 ; hàng 5, số 6 là tổng của 3 và 3. Căn cứ theo quy luật đó, Tam giác Pascal là kéo dài đến vô hạn.
Ví dụ:
                     1
                   2 3 2
                 3 4 5 4 3
               4 5 6 7 6 5 4
             5 6 7 8 9 8 7 6 5

Đoạn code sau sẽ in ra màn hình 10 dòng đầu của tam giác Pascal (được căn giữa).

uses crt;
const n=10;
var i,j:integer;
begin
 for i:=1 to n do
  begin
   for j:=n downto i do
    write('  '); { <- thêm dấu cách }
   for j:=i to 2*i-1 do write(j:2); { <- đặt chỗ trống cho số}
   for j:=2*i-2 downto i do write(j:2); { <- đặt chỗ trống cho số}
   writeln;
  end;
 readln;
end. 



Thành viên Blog

Tổng số lượt xem trang

Translate

Return to top of page Copyright © 2012 | Theme by Hack Tutors. Cung cấp bởi Blogger.
Các code pascal trong blog được sưu tầm, lựa chọn sao cho tối ưu nhất. Cảm ơn các tác giả đã viết thuật toán.