- Ebook Giải thuật và lập trình Lê Minh Hoàng
- Các thuật toán sắp xếp trong Pascal

Thuật toán tìm kiếm 1 số trong mảng 2 chiều (Pascal)
Viết chương trình Pascal tìm một số (phần tử) trong mảng hai chiều. In tổng số lần và vị trí xuất hiện của các phần tử ra màn hình.


Program Tim_so;
   Var
      a:Array[1..4,1..6] Of Integer;
      i,j,so,solan:Integer;
Begin
   Writeln('TIM MOT SO TRONG MANG');
   Writeln('---------------------');
   Writeln;
   For i:=1 To 4 Do
      For j:=1 to 6 Do
         Begin
            Write('-Phan tu A[',i,',',j,']= ');
            Readln(a[i,j]);
         End;
   Writeln;
   Write('-So muon tim: ');
   Readln(so);
   solan:=0;
   For i:=1 To 4 Do
      For j:=1 To 6 Do
         If so=a[i,j] Then
            Begin
               solan:=solan+1;
               Writeln('+Lan: ',solan,' tai hang: ',i,' cot: ',j);
            End;
   Writeln;
   Writeln('+Tong so lan xuat hien la: ',solan);
   For i:=1 To 4 Do
      Begin
         For j:=1 To 6 Do
            Write(a[i,j]:8);
            Writeln;
      End;
   Readln
End.


Nặc danh nói...

ca


07:40 17 tháng 7, 2014
Nhân Nguyển Đức nói...

Làm giúp mình bài này với
Viết chương trình nhập n số nguyên bất kỳ từ bàn phím. Hãy in ra dãy sắp xếp n số đó theo chiều tăng dần và tìm giá trị trung bình của số lớn nhất và số nhỏ nhất


19:51 8 tháng 6, 2016
Nguyễn Hoàng Vũ nói...

Nhân Nguyễn Đức. hết cần chưa :)


21:03 23 tháng 11, 2016
Trân Trần nói...

Giúp tin 8
Viết ct thực hiện công việc nhập 30 phần tử có giá trị nguyên cho mảng A mảng 1 chiều
A) tính tổng phần tử lẻ
B) tính tổng phần tử chẵn


01:06 13 tháng 4, 2017
Nganqueen nói...

Viết chương trình nhập vào mảng A các phần tử ( 2, 5, 3, 4, 6 ) và tính tổng các số nguyên tố trong mảng A vừa nhập.
Giải nhanh đi ạ. Em cảm ơn


18:25 12 tháng 5, 2017
Nặc danh nói...

S1:=0; S2:=0;
For i:=1 to 30 do
Begin
If A[i] mod 2 =0 then s1:=s1+a[i];
If a[i] mod 2 <> 0 then s2:= s2+a[i];
End;


07:53 24 tháng 5, 2017
Loony Lieu nói...
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

Đăng nhận xét

Thành viên Blog

Tổng số lượt xem trang

Translate

Return to top of page Copyright © 2012 | Theme by Hack Tutors. Cung cấp bởi Blogger.
Các code pascal trong blog được sưu tầm, lựa chọn sao cho tối ưu nhất. Cảm ơn các tác giả đã viết thuật toán.