- Ebook Giải thuật và lập trình Lê Minh Hoàng
- Các thuật toán sắp xếp trong Pascal

Thuật toán tìm kiếm 1 số trong mảng 2 chiều (Pascal)
Viết chương trình Pascal tìm một số (phần tử) trong mảng hai chiều. In tổng số lần và vị trí xuất hiện của các phần tử ra màn hình.


Program Tim_so;
   Var
      a:Array[1..4,1..6] Of Integer;
      i,j,so,solan:Integer;
Begin
   Writeln('TIM MOT SO TRONG MANG');
   Writeln('---------------------');
   Writeln;
   For i:=1 To 4 Do
      For j:=1 to 6 Do
         Begin
            Write('-Phan tu A[',i,',',j,']= ');
            Readln(a[i,j]);
         End;
   Writeln;
   Write('-So muon tim: ');
   Readln(so);
   solan:=0;
   For i:=1 To 4 Do
      For j:=1 To 6 Do
         If so=a[i,j] Then
            Begin
               solan:=solan+1;
               Writeln('+Lan: ',solan,' tai hang: ',i,' cot: ',j);
            End;
   Writeln;
   Writeln('+Tong so lan xuat hien la: ',solan);
   For i:=1 To 4 Do
      Begin
         For j:=1 To 6 Do
            Write(a[i,j]:8);
            Writeln;
      End;
   Readln
End.


Thành viên Blog

Tổng số lượt xem trang

Translate

Return to top of page Copyright © 2012 | Theme by Hack Tutors. Cung cấp bởi Blogger.
Các code pascal trong blog được sưu tầm, lựa chọn sao cho tối ưu nhất. Cảm ơn các tác giả đã viết thuật toán.