- Ebook Giải thuật và lập trình Lê Minh Hoàng
- Các thuật toán sắp xếp trong Pascal

Xóa dấu cách thừa trong xâu (xử lý xâu)Nhập 1 chuỗi, sau đó bỏ khoảng trắng ở đầu và cuối, khoảng trắng ở giữa 2 từ.

var s:string;
begin
readln(s);
while s[1]=#32 do delete(s,1,1);
while s[length(s)]=#32 do delete(s,length(s),1);
while pos('  ',s)<>0 do delete(s,pos('  ',s),1);
writeln(s);
readln;
end.
Trà Mai Thảo nói...
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Nặc danh nói...

lm ckua dug au nge


15:15 Ngày 04 tháng 03 năm 2013
Phạm Fiona nói...

chữa nè
var s:string;
i: byte;
Begin
Write('nhap xau');
readln(s);
for i:= 1 to length(s) do
while s[1]=#32 do delete(s,1,1);
while s[length(s)]=#32 do delete(s,length(s),1);
while pos(' ',s)<>0 do delete(s,pos(' ',s),1);
writeln(s);
readln;
end.
(có thể thay #32 bằng ' ' cho những bạn chưa hiểu ý nghĩa của #32)


23:36 Ngày 18 tháng 03 năm 2013
Nặc danh nói...

lam nhu vay no xe xoa toan bo ki tu trang trong xau, ko the xoa ki tu thua


19:26 Ngày 02 tháng 04 năm 2013

Đăng nhận xét

Thành viên Blog

Tổng số lượt xem trang

Translate

Return to top of page Copyright © 2012 | Theme by Hack Tutors. Cung cấp bởi Blogger.
Các code pascal trong blog được sưu tầm, lựa chọn sao cho tối ưu nhất. Cảm ơn các tác giả đã viết thuật toán.