- Ebook Giải thuật và lập trình Lê Minh Hoàng
- Các thuật toán sắp xếp trong Pascal

Xóa dấu cách thừa trong xâu (xử lý xâu)Nhập 1 chuỗi, sau đó bỏ khoảng trắng ở đầu và cuối, khoảng trắng ở giữa 2 từ.

var s:string;
begin
readln(s);
while s[1]=#32 do delete(s,1,1);
while s[length(s)]=#32 do delete(s,length(s),1);
while pos('  ',s)<>0 do delete(s,pos('  ',s),1);
writeln(s);
readln;
end.
Trà Mai Thảo nói...
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Nặc danh nói...

lm ckua dug au nge


15:15 4 tháng 3, 2013
Phạm Fiona nói...

chữa nè
var s:string;
i: byte;
Begin
Write('nhap xau');
readln(s);
for i:= 1 to length(s) do
while s[1]=#32 do delete(s,1,1);
while s[length(s)]=#32 do delete(s,length(s),1);
while pos(' ',s)<>0 do delete(s,pos(' ',s),1);
writeln(s);
readln;
end.
(có thể thay #32 bằng ' ' cho những bạn chưa hiểu ý nghĩa của #32)


23:36 18 tháng 3, 2013
Nặc danh nói...

lam nhu vay no xe xoa toan bo ki tu trang trong xau, ko the xoa ki tu thua


19:26 2 tháng 4, 2013
Nặc danh nói...

thank


16:28 10 tháng 5, 2013
Nặc danh nói...

thank


08:41 20 tháng 7, 2015
Nặc danh nói...

ukm


09:14 27 tháng 8, 2016
Unknown nói...

sao lại có #32 vậy bạn


16:45 20 tháng 12, 2016
Nặc danh nói...

qạ #32 là dì vậy ai cho0 mình biết với


09:25 17 tháng 2, 2017
Unknown nói...

bài này đúng rồi mà. Tks


05:29 10 tháng 3, 2017
Nặc danh nói...

#32 = ' ' nhé


10:09 23 tháng 3, 2017
Hồng kim Hồng nói...

bài là xóa hat khoang trang mà. mình cần xóa khoảng trắng thừa thui. còn lại 1 khoảng trắng giữa các từ ấy


18:07 19 tháng 4, 2017
N V D nói...

Xét vị trí i vs i+1


20:27 3 tháng 6, 2017
Tiến Đạt Trần nói...

để xóa chừa 1 ' ' các bạn đổi như thế này
n:=length(s);
for i:=1 to length(s) do
begin
while s[1]=#32 do delete(s,1,1);
while s[n]=#32 do delete(s,n,1);
while (s[i]=#32) and (s[i+1]) do delete(s,i,1);
end;


14:47 11 tháng 10, 2017
Công Khanh nói...

uses crt;
var s:string;
i:integer;
begin
clrscr;
write('nhap vao 1 xau ki tu : '); readln(s);
if s[1] in ['a'..'z'] then s[1]:=upcase(s[1]);
for i:=2 to length(s) do
if (s[i-1]=#32) and (s[i] in ['a'..'z']) then s[i]:=upcase(s[i]); {xu li xoa }
for i:=1 to length(s) do
begin
while s[1]=' ' do delete(s,1,1);
while s[length(s)]=' ' do delete(s,length(s),1);
while (s[i]=' ') and (s[i+1]=' ') do delete(s,i+1,1);
end;
write('xau sau khi bien doi la : ',s);
readln;
end.


14:27 15 tháng 1, 2018
Nặc danh nói...

như cc


11:10 6 tháng 3, 2018
Nặc danh nói...

Làm cách nào để chèn một khoảng trắng vào đầu xâu kí tự (có dấu cách)


18:22 24 tháng 4, 2018
Nặc danh nói...

à hoi tui bik òi cảm ơn CÔNG KHANH nhé!!!


18:31 24 tháng 4, 2018

Đăng nhận xét

Thành viên Blog

Tổng số lượt xem trang

Translate

Return to top of page Copyright © 2012 | Theme by Hack Tutors. Cung cấp bởi Blogger.
Các code pascal trong blog được sưu tầm, lựa chọn sao cho tối ưu nhất. Cảm ơn các tác giả đã viết thuật toán.