- Ebook Giải thuật và lập trình Lê Minh Hoàng
- Các thuật toán sắp xếp trong Pascal

Cho biết tháng đó có nhiêu ngàyĐề: Nhập vào 1 năm, 1 tháng và cho biết tháng đó có bao nhiêu ngày?

uses crt;
var a,b:integer;
     bo:boolean;
begin
write('Nhap nam :');readln(b);
if (b mod 100=0) then bo:=(b mod 400)=0 else
                      bo:=(b mod 4   )=0;
if bo then
             begin
             repeat
             clrscr;
             write('Nhap thang :');readln(a);
             until (a>0) and (a<13);
             case a of
             2:write('Co 29 ngay');
             1,3,5,7,8,10,12:write('Co 31 ngay');
             4,6,9,11:write('Co 30 ngay');
             end;
             end;
if (not bo) then
             begin
             repeat
             clrscr;
             write('Nhap thang :');readln(a);
             until (a>0) and (a<13);
             case a of
             2:write('Co 28 ngay');
             1,3,5,7,8,10,12:write('Co 31 ngay');
             4,6,9,11:write('Co 30 ngay');
             end;
             end;
readln;
end. 


Nặc danh nói...

cam on nhieu ve ngung bai tap va bai giai de hieu


20:52 16 tháng 4, 2013
Nặc danh nói...

Một tháng có 30 hoặc 31 thế kỉ ( ta là THÁNH ĐỊT LỒN :)))


20:43 1 tháng 4, 2015
Fan Con nói...

có code theo kiểu mảng k ad


09:39 6 tháng 10, 2015
abs nói...

Ngắn hơn và hay hơn.
uses crt;
var ng,m,y:integer;
begin
repeat
clrscr;
write('Nhap thang: ');readln(m);
until (m>0) and (m<13);
write('Nhap nam: ');readln(y);
case m of
4,6,9,11:ng:=30;
2:if (y mod 4<>0) or ((y mod 100=0) and (y mod 400<>0)) then ng:=28 else ng:=29;
else ng:=31;
end;
write('Thang ',m,' nam ',y,' co ',ng,' ngay');
readln;
end.


19:11 21 tháng 7, 2017

Đăng nhận xét

Thành viên Blog

Tổng số lượt xem trang

Translate

Return to top of page Copyright © 2012 | Theme by Hack Tutors. Cung cấp bởi Blogger.
Các code pascal trong blog được sưu tầm, lựa chọn sao cho tối ưu nhất. Cảm ơn các tác giả đã viết thuật toán.