- Ebook Giải thuật và lập trình Lê Minh Hoàng
- Các thuật toán sắp xếp trong Pascal

Tổng m số tận cùng của n trong pascalNhập vào 1 số tự nhiên n* và nhập vào m, sau đó tính tổng m các số tận cùng của n.
vd: n = 365 m =2 tổng = 5+6=11.

Cách 1: 

uses crt;
var n: longint;
    m,tong,i: integer;
BEGIN
   clrscr;
   write('Nhap n: '); readln(n);
   write('Nhap m: '); readln(m);
   for i:=1 to m do
     begin
        tong:=tong+(n mod 10);
        n:=n div 10;
     end;
   write('Tong ',m,' chu so cuoi cua so vua nhap = ',tong);
   readln;
END.

Cách 2: Sử dụng xâu: Xâu giúp lưu trữ thoải mái hơn kiểu số nguyên, nên ta có thể khái báo N có ở string thay vì Integer. Như vậy, ở những trường hợp lớn (vd N bao gồm 100 chữ số chẳng hạn) thuật toán vẫn có thể hoạt động bình thường.

uses crt;
var n: string;
    m,i,a,tong: integer;
BEGIN
   clrscr;
   write('Nhap so n: '); readln(n);
   write('Nhap m: '); readln(m);
   for i:= length(n) downto length(n)-m+1 do
     begin
         val(n[i],a);
         tong:=tong+a;
     end;
   write(tong);
   readln;
END.

Như vậy, thay vì dùng lệnh mod như khi nhập N vào dưới dạng số nguyên, ta dùng thủ tục val của xâu (biến từ chữ thành số), các bạn có thể xem thêm tại bài Xâu - String.


Thành viên Blog

Tổng số lượt xem trang

Translate

Return to top of page Copyright © 2012 | Theme by Hack Tutors. Cung cấp bởi Blogger.
Các code pascal trong blog được sưu tầm, lựa chọn sao cho tối ưu nhất. Cảm ơn các tác giả đã viết thuật toán.