- Ebook Giải thuật và lập trình Lê Minh Hoàng
- Các thuật toán sắp xếp trong Pascal

Đếm số nguyên tổ trong mảng 1 chiềuTrong bài viết trước, Code Pascal đã giới thiệu cách xác định tính nguyên tố của 1 số được nhập vào từ bàn phím. Mở rộng đề bài ra thành đếm số nguyên tố trong dãy số N được nhập vào từ bàn phím cũng không quá khó.

Có rất nhiều cách để giải bài toán này, cách dưới đây tuy không bám sát vào cách làm trong bài viết Kiểm tra số nguyên tổ trong pascal nhưng cũng khá dễ hiểu.

var i,j,n:Integer;
    A:array[1..50] of Integer;
begin
      write('nhap n:');
      readln(n);
      for i:=1 to n do
      begin
            write('nhap a[',i,'] ');
            readln(a[i]);
      end;
      j:=1;
      for i:=1 to n do
            if a[i]>1 then
            begin
                 repeat
                       inc(j);
                 until (a[i] mod j=0);
                 if j>(a[i] div 2) then inc(d);
                 j:=1;
            end;
      write('Co ',d,' so ngto trog day');
      readln;
end.Việt Trần nói...
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Nặc danh nói...

khó hiểu quá bạn ơi, mình gà


21:50 Ngày 18 tháng 02 năm 2013
Hoàn Đỗ nói...

bạn có thể viết ra thuật toán ddc ko, mình chưa hiểu cái chương trình này


19:01 Ngày 15 tháng 12 năm 2013
Hoàn Đỗ nói...

bạn có thể viết ra thuật toán ddc ko, mình chưa hiểu cái chương trình này


19:06 Ngày 15 tháng 12 năm 2013

Đăng nhận xét

Thành viên Blog

Tổng số lượt xem trang

Translate

Return to top of page Copyright © 2012 | Theme by Hack Tutors. Cung cấp bởi Blogger.
Các code pascal trong blog được sưu tầm, lựa chọn sao cho tối ưu nhất. Cảm ơn các tác giả đã viết thuật toán.