- Ebook Giải thuật và lập trình Lê Minh Hoàng
- Các thuật toán sắp xếp trong Pascal

Số hoàn thiệnMột số có tỗng các ước nhỏ hơn nó bằng chính nó dc gọi là số hoàn chỉnh.VD 6 có ước nhỏ hơn nó là 1,2,3. Tổng là 1+2+3=6.Viết chương trình xét xem một số n dược nhập từ bàn phím có phải là số hoàn chỉnh không.
PROGRAM hoanthien;
VAR n:INTEGER;
FUNCTION kiemtra(x:INTEGER):BOOLEAN;
VAR tam,i:INTEGER;
BEGIN
tam:=0; kiemtra:=FALSE;
FOR i:= 1 TO (x DIV 2) DO
IF x MOD i = 0 THEN tam:=tam+i;
IF tam = x THEN kiemtra:=TRUE;
END;
BEGIN
writeln('Nhap so can kiem tra ');
readln(n);
IF kiemtra(n) THEN writeln('So ',n,' la so hoan thien')
ELSE
writeln('So ',n,' khong phai la so hoan thien');
readln;
END.


hiepFC_Baxadonal nói...

nhập só nào cũng phải là số hoàn hảo


12:52 10 tháng 11, 2012
Nặc danh nói...

nhjn kho hieu hieu wa


19:11 17 tháng 1, 2013
Nặc danh nói...

ai co the giai thich ro duoc khong???


19:11 17 tháng 1, 2013
Hà Ngọc Hải nói...

Mình thấy đúng mà !


21:34 9 tháng 7, 2013
Nặc danh nói...

lam bai nay ma can gi chuong trinh con


20:55 22 tháng 4, 2014
Unknown nói...
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Nặc danh nói...

đúng mà


22:33 23 tháng 11, 2016
tramybac nói...

số hoàn thiện là số có tổng số ước nhỏ hơn hoặc bằng chính nó.Trong hàm kiểm tra sửa lại: if tam<=x then kiemtra:=true;


16:34 16 tháng 3, 2017
Nặc danh nói...

Ko Hieu j het ad lam cai de hon dc ko


21:30 23 tháng 4, 2017
Nặc danh nói...

Chuẩn rồi bạn ơi
Tks bạn nhiều :D


21:09 28 tháng 6, 2017
TCA HeroZz nói...
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
TCA HeroZz nói...

Ngan gon de hieu hon nhieu


20:24 26 tháng 10, 2017

Đăng nhận xét

Thành viên Blog

Tổng số lượt xem trang

Translate

Return to top of page Copyright © 2012 | Theme by Hack Tutors. Cung cấp bởi Blogger.
Các code pascal trong blog được sưu tầm, lựa chọn sao cho tối ưu nhất. Cảm ơn các tác giả đã viết thuật toán.