- Ebook Giải thuật và lập trình Lê Minh Hoàng
- Các thuật toán sắp xếp trong Pascal

Số hoàn thiệnMột số có tỗng các ước nhỏ hơn nó bằng chính nó dc gọi là số hoàn chỉnh.VD 6 có ước nhỏ hơn nó là 1,2,3. Tổng là 1+2+3=6.Viết chương trình xét xem một số n dược nhập từ bàn phím có phải là số hoàn chỉnh không.
PROGRAM hoanthien;
VAR n:INTEGER;
FUNCTION kiemtra(x:INTEGER):BOOLEAN;
VAR tam,i:INTEGER;
BEGIN
tam:=0; kiemtra:=FALSE;
FOR i:= 1 TO (x DIV 2) DO
IF x MOD i = 0 THEN tam:=tam+i;
IF tam = x THEN kiemtra:=TRUE;
END;
BEGIN
writeln('Nhap so can kiem tra ');
readln(n);
IF kiemtra(n) THEN writeln('So ',n,' la so hoan thien')
ELSE
writeln('So ',n,' khong phai la so hoan thien');
readln;
END.


Thành viên Blog

Tổng số lượt xem trang

Translate

Return to top of page Copyright © 2012 | Theme by Hack Tutors. Cung cấp bởi Blogger.
Các code pascal trong blog được sưu tầm, lựa chọn sao cho tối ưu nhất. Cảm ơn các tác giả đã viết thuật toán.