- Ebook Giải thuật và lập trình Lê Minh Hoàng
- Các thuật toán sắp xếp trong Pascal

Giải phương trình bậc hai bằng PascalÝ tưởng: Để giải phương trình bậc 2 bằng Pascal, chúng ta sẽ tính del-ta như khi giải phương trình bậc 2 bình thường.

PROGRAM ptb2;
USES crt;
VAR a,b,c,x1,x2,d:REAL;
BEGIN
    clrscr;

    REPEAT
     write('Nhap cac he so a, b, c: ');
     readln(a,b,c);
    UNTIL a<>0;

    d:=sqr(b)-4*a*c;
   
    IF d<0 THEN write('Phuong trinh vo nghiem!')
    ELSE
    BEGIN
         x1:=(-b-sqrt(d))/(2*a);
         x2:=(-b+sqrt(d))/(2*a);
         IF d=0 THEN writeln('Phuong trinh co nghiem kep x = ',x1:5:1)
         ELSE writeln('Phuong trinh co 2 nghiem phan biet: ',x1:5:1,x2:5:1);
    END;

    readln;
END. 


Thành viên Blog

Tổng số lượt xem trang

Translate

Return to top of page Copyright © 2012 | Theme by Hack Tutors. Cung cấp bởi Blogger.
Các code pascal trong blog được sưu tầm, lựa chọn sao cho tối ưu nhất. Cảm ơn các tác giả đã viết thuật toán.