- Ebook Giải thuật và lập trình Lê Minh Hoàng
- Các thuật toán sắp xếp trong Pascal

Tính trung bình cộng các số dương, âm nhập vào từ mảng 1 chiều trong PascalViết chương trình nhập số nguyên N (0 < N ≤ 10 000) và mảng a gồm N số nguyên. Tính và in ra trung bình cộng của các số âm, số dương trong a. Không tính số 0.

Ví dụ : a[] = {1, -6, 0, 3, -1}. Trung bình cộng là -0.75

PROGRAM tbc_am_duong_mang;
USES crt;
VAR a:ARRAY[1..100] OF REAL;
    i,n,x,y:INTEGER;
    tongam,tongduong,tba,tbd:REAL;
BEGIN
    clrscr;
    write('So phan tu cua day n= ');readln(n);
    FOR i:=1 TO n DO
        BEGIN
            write('Nhap phan tu a[',i,']: ');
            readln(a[i]);
        END;
   
    tongam:=0; x:=0;
    FOR i:=1 TO n DO
    IF a[i]<0 THEN
        BEGIN tongam:=tongam+a[i];
              x:=x+1;
        END;
    tba:=tongam/x;
    write('TB cong cac so am la: ',tba:5:1);
   
    writeln;
   
    tongduong:=0; y:=0;
    FOR i:=1 TO n DO
    IF a[i]>0 THEN
        BEGIN tongduong:=tongduong+a[i];
              y:=y+1;
        END;
    tbd:=tongduong/y;
    write('TB cong cac so duong la: ',tbd:5:1);
   
    readln;
END.  


Nặc danh nói...

EO.PASCAL HOC MAI MA CO HIEU CJ MU.AI CO CACH HOC PASCAL NAO HAY KHONG THI GIUP TO VOI.THANK NHIEU NHIEU LUN NK!


17:01 18 tháng 12, 2012
Phương Uyên Đỗ nói...

cảm ơn bạn rất nhìu bài làm rất dễ hỉu hjhj


22:07 28 tháng 3, 2013
Nặc danh nói...

What's up mates, good article and nice urging commented at this place, I am truly enjoying by these.

Visit my web-site http://Wiredtreeinchosting.com/


15:52 11 tháng 5, 2013
Nặc danh nói...

Awеsome pоst.

Here іѕ mу page: iphone repair petaling jaya


20:50 11 tháng 5, 2013
Nặc danh nói...

Yes! Finally somеthing about aԁore.

My homepage: iphone repair malaysia


02:02 12 tháng 5, 2013
Nặc danh nói...

I dο bеlieve all the iԁeаs you've introduced in your post. They're very
convincing anԁ сan certainly wοrk.
Νonethelesѕ, the poѕts are veгy short for
neωbies. Mау yоu plеase
extеnd thеm a lіttlе fгom subsеquent
timе? Τhank уou for the post.

my web site ... Ipad repair


10:03 14 tháng 5, 2013
Nặc danh nói...

:10:2 là j v


16:13 1 tháng 11, 2016
Nặc danh nói...

Là trong 10 khoảng trống ta chọn 2 ô để khai biến ta


21:46 13 tháng 3, 2018
Nặc danh nói...

tao cho tui may` xuong lo~


08:24 19 tháng 3, 2018

Đăng nhận xét

Thành viên Blog

Tổng số lượt xem trang

Translate

Return to top of page Copyright © 2012 | Theme by Hack Tutors. Cung cấp bởi Blogger.
Các code pascal trong blog được sưu tầm, lựa chọn sao cho tối ưu nhất. Cảm ơn các tác giả đã viết thuật toán.