- Ebook Giải thuật và lập trình Lê Minh Hoàng
- Các thuật toán sắp xếp trong Pascal

In bảng cửu chươngLập chương trình Pascal để in bảng cửu chương ra màn hình.

Uses crt;
Var
  a:array[1..9,1..9] of Integer ;
  i,j:byte ;
BEGIN
  Clrscr ;
  For i := 1 to 9 do
    For j := 1 to 9 do
      A[i,j] := i*j ;
  For i := 1 to 9 do
    Begin
      For j := 1 to 9 do Write(a[i,j]:5);
      Writeln ;
      Writeln ;
    End ;
  Readln ;
END.Thành viên Blog

Tổng số lượt xem trang

Translate

Return to top of page Copyright © 2012 | Theme by Hack Tutors. Cung cấp bởi Blogger.
Các code pascal trong blog được sưu tầm, lựa chọn sao cho tối ưu nhất. Cảm ơn các tác giả đã viết thuật toán.