- Ebook Giải thuật và lập trình Lê Minh Hoàng
- Các thuật toán sắp xếp trong Pascal

Dãy số FibonaciIn ra màn hình dãy số Fibonaci với n số nhập từ bàn phím. Biết dãy số Fibonaci là dãy số mà F(1)=0, F(2)=1, F(n)=F(n-1)+F(n-2).

uses crt;
var i,n,f1,f2: integer;
begin
 clrscr;
 write('Nhap n: ');
 readln(n);
 f1:=0;
 f2:=1;
 for i:=1 to n do
 begin
  write(f1,' ');
  f2:=f2+f1;
  f1:=f2-f1;
 end;
 readln;
end.


Pé Trịnh nói...

cho mình hỏi luôn: Cho trước số tự nhiên N, hãy tìm biểu diễn Fibonaci của số N.


20:34 Ngày 23 tháng 06 năm 2014

Đăng nhận xét

Thành viên Blog

Tổng số lượt xem trang

Translate

Return to top of page Copyright © 2012 | Theme by Hack Tutors. Cung cấp bởi Blogger.
Các code pascal trong blog được sưu tầm, lựa chọn sao cho tối ưu nhất. Cảm ơn các tác giả đã viết thuật toán.