- Ebook Giải thuật và lập trình Lê Minh Hoàng
- Các thuật toán sắp xếp trong Pascal

Kiểm tra đồng thời tính chẵn lẽ của 2 sốViết chương trình nhập 2 số tự nhiên M, N và thông báo đúng nếu M, N cùng tính chẵn lẻ, trong trường hợp ngược lại thì thông báo sai.

uses crt;
var n,m : integer;
begin
 clrscr;
 write('Nhap 2 so m, n: ') ; readln(m,n) ;
 if( (m+n) mod 2=0 ) then writeln('Dung !')
 else writeln('Sai !') ;
 readln;
end.


Thành viên Blog

Tổng số lượt xem trang

Translate

Return to top of page Copyright © 2012 | Theme by Hack Tutors. Cung cấp bởi Blogger.
Các code pascal trong blog được sưu tầm, lựa chọn sao cho tối ưu nhất. Cảm ơn các tác giả đã viết thuật toán.