- Ebook Giải thuật và lập trình Lê Minh Hoàng
- Các thuật toán sắp xếp trong Pascal

Phân loại lao động của công nhân1 xí nghiệp tính tiền thưởng hàng tháng cho công nhân theo công thức: tiền thưởng bằng hệ số * 200, trong đó hệ số được tính dựa vào kết quả bình chọn phân loại a, b, c và nơi làm việc cơ sở 1 hay 2 của mỗi người trong tháng cụ thể trong bảng sau:
|Loại 1|___|CS1|___|CS2|
|A|_______|2.0|___ |2.5|
|B|_______|1.5|___ |1.8|
|C|_______|1.0|___ |1.0|
Viết chương trình nhập họ tên, phân loại lao động và nơi làm việc của công nhân. Tính tiền thưởng cho người đó.

var ten, cs: string;
  loai: char;
  i,n: integer;
  hs,tien: real;
begin
 write('Nhap so cong nhan: ');
 readln(n);
 for i:=1 to n do
 begin
  write('Nhap ten cong nhan thu ',i,': ');readln(ten);
  write('Nhap phan loai lao dong (a/b/c): ');readln(loai);
  write('Nhap noi lam viec (cs1/cs2): ');readln(cs);
  Case loai of
   'a' : if cs='cs1' then hs:=2.0
         else hs:=2.5;
   'b' : if cs='cs1' then hs:=1.5
         else hs:=1.8;
   'c' : hs:=1.0 ;
  end;
  tien:=hs*200;
  writeln('So tien thuong cua cong nhan ',ten,' la: ',tien:0:2);
 end;
 readln;
end.


Thành viên Blog

Tổng số lượt xem trang

Translate

Return to top of page Copyright © 2012 | Theme by Hack Tutors. Cung cấp bởi Blogger.
Các code pascal trong blog được sưu tầm, lựa chọn sao cho tối ưu nhất. Cảm ơn các tác giả đã viết thuật toán.