- Ebook Giải thuật và lập trình Lê Minh Hoàng
- Các thuật toán sắp xếp trong Pascal

In bảng mã ASCII của các ký tự chữ cái trong pascalViết chương trình Pascal in mã ASCII của các ký tự. Khá đơn giản chỉ với 1 lệnh for.

Program Mang_Ky_Tu;
   Var
      a:Array[Char] Of Integer;
      Ch:Char;
Begin
   Writeln('IN MA ASCII CUA CAC KY TU');
   Writeln('------------------------');
   For Ch:='A' To 'Z' Do
      Begin
         a[Ch]:=Ord(Ch);
         Writeln('-Ky tu: ',Ch,' ma ASCII = ',a[ch]);
      End;
   Writeln;
   Writeln('Bam phim <Enter> de ket thuc');
   Readln
End.Thành viên Blog

Tổng số lượt xem trang

Translate

Return to top of page Copyright © 2012 | Theme by Hack Tutors. Cung cấp bởi Blogger.
Các code pascal trong blog được sưu tầm, lựa chọn sao cho tối ưu nhất. Cảm ơn các tác giả đã viết thuật toán.