- Ebook Giải thuật và lập trình Lê Minh Hoàng
- Các thuật toán sắp xếp trong Pascal

Xóa 1 phần tử trong mảng 1 chiều



Viết CT nhập từ bàn phím mảng 1 chiều và xóa 1 phần tử của mảng có n phần tử.

var
  n,i,q,k,p:integer;
  a,b:array [1..1000] of integer;
begin
  write('n= ');readln(n);
  for i:=1 to n do
    begin
      write('a[',i,']= ');
      readln(a[i]);
    end;
  write('Xoa pt co vi tri la: ');readln(p);
  q:=0;
  for i:=1 to n do
    if q<>p then
      begin
        inc(q);
        b[q]:=a[i];
      end;
  writeln('Mang sau khi xoa la: ');
  for i:=1 to q do
    write(b[i],' ');
  readln
end.


Nặc danh nói...

It's going to be finish of mine day, except before end I am reading this fantastic piece of writing to improve my know-how.
" http://ow.ly/hUjMU rent apartments in santa monica "

Review my weblog - apartments for rent


10:12 28 tháng 2, 2013
Nặc danh nói...

Wow! In the end I got a weblog from where I be capable of actually get useful facts regarding my study and knowledge.

http://goo.gl/iEf6m youtube views review

Also visit my web-site ... buy youtube likes


10:18 28 tháng 2, 2013
Nặc danh nói...

hay


08:46 12 tháng 12, 2013
Nặc danh nói...

Code trên chạy không đúng rồi!!!


15:00 6 tháng 4, 2014
Nặc danh nói...

If p<>i then
begin
inc(q);
b[q]:=a[i];
end;


15:08 6 tháng 4, 2014
Nặc danh nói...

ngu


15:48 30 tháng 9, 2014
Nặc danh nói...

cần gì 2 mảng chi cần 1 mảng thôi
program sd;
var n, i, j, k: integer;
a: array [1..250] of integer;
begin
write('Nhap so luong phan tu cua day so: ');
readln(n);
for i:=1 to n do
begin
write('Gia tri cua phan tu thu ',i,' la ');
readln(a[i]);
end;
write('Day so vua nhap la: ');
for i:=1 to n do
write(a[i]:3);
writeln;
write('Nhap vi tri phan tu can xoa ');
readln(k);
for i:= k to n do
a[i] := a[i+1];
n := n-1;
write('Day so da duoc xoa la ');
for i:= 1 to n do
write(a[i]:3);
readln;
end.


16:27 21 tháng 1, 2015
Unknown nói...

làm như Nặc danh làm sao mà đúng đc.


22:20 23 tháng 3, 2016
Unknown nói...

bài này sai rồi


19:27 20 tháng 6, 2016
Unknown nói...

Thế q=p thì nó chạy ra cái gì


22:06 1 tháng 4, 2017
Unknown nói...
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
tomoyo stella nói...

Cho mình hỏi tại sao không phải là a[i] hay b[q] mà là b[i] vậy?


12:25 15 tháng 8, 2017
Unknown nói...

cái bài một mảng của nặc danh chạy tốt


22:32 2 tháng 11, 2017

Đăng nhận xét

Thành viên Blog

Tổng số lượt xem trang

Translate

Return to top of page Copyright © 2012 | Theme by Hack Tutors. Cung cấp bởi Blogger.
Các code pascal trong blog được sưu tầm, lựa chọn sao cho tối ưu nhất. Cảm ơn các tác giả đã viết thuật toán.