- Ebook Giải thuật và lập trình Lê Minh Hoàng
- Các thuật toán sắp xếp trong Pascal

In ra màn hình pascal phần tử có dạng '3 mũ k cộng 2'Viết chương trình nhập mảng 1 chiều có N phần tử. In ra màn hình các phần tử có dạng 3k+2 (k=0,1,2,3...).
Ý tưởng: Viết hàm kiểm tra xem phần tử a[i] có dạng 3^k+2 hay không.


uses crt;
var b,j,i,x:integer;
a:array[1..100] of integer;


Function gt(k:integer):longint;
 var j:integer;s:longint;
  begin
s:=1;
     for j:=1 to k do
           s:=s*3;
gt:=s;
end;

{-------------------------------------}

Function kt(x:integer):boolean;
 var i,j,k:integer;s:longint;
  begin
kt:=false;

s:=1;
k:=0;

 Repeat
  inc(k);
gt(k);

Until gt(k)>=x-2;
if gt(k)=x-2 then kt:=true;
end;

{---------------------------------}

begin
 clrscr;
     Write('Nhap so phan tu= ');readln(x);
     For i:=1 to x do begin
      write('a[',i,']= ');
      readln(a[i]);
       end;
 For i:=1 to x do
   if kt(a[i]) then write(a[i],' ');writeln;
   readln
   end.


Vũ Phương Thảo nói...

mình có vài bài tập dạng Mảng, có thể giúp mình k ạ


21:36 4 tháng 11, 2012
Nặc danh nói...


10:11 20 tháng 3, 2013
Ngoc Tran nói...

Viết chương trình nhập mảng 1 chiều có N phần tử. In ra màn hình các phần tử có dạng x^k+7 (x,k>1; =2,3,4...)


01:01 17 tháng 7, 2014
Ngoc Tran nói...

Help me!! Viết chương trình nhập mảng 1 chiều có N phần tử. In ra màn hình các phần tử có dạng x^k+7 (x,k>1; =2,3,4...)


01:02 17 tháng 7, 2014
Danger Ken nói...

Cách làm khác: https://www.mediafire.com/?jamc2ow6blupuyq


22:28 3 tháng 9, 2014
Broku Ssj100 nói...

chả hiểu j!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


20:19 9 tháng 12, 2015
Broku Ssj100 nói...

pan lam cach # dc ko??


20:20 9 tháng 12, 2015
Mèo Ú nói...

viết chương trình pascal in ra màn hình s=(a*x+b):x^2
Help me


19:09 11 tháng 12, 2017

Đăng nhận xét

Thành viên Blog

Tổng số lượt xem trang

Translate

Return to top of page Copyright © 2012 | Theme by Hack Tutors. Cung cấp bởi Blogger.
Các code pascal trong blog được sưu tầm, lựa chọn sao cho tối ưu nhất. Cảm ơn các tác giả đã viết thuật toán.