- Ebook Giải thuật và lập trình Lê Minh Hoàng
- Các thuật toán sắp xếp trong Pascal

[Pascal vui] Tìm số lớn và nhỏ nhất trong 3 sốĐề bài: Nhập vào 3 số a, b, c. Hãy tìm số lớn nhất và số bé nhất trong 3 số đó. 
Đây là 1 bài toán rất dễ nhưng sẽ trở nên khá khó nếu kèm theo điều kiện không được dùng kiểu mảng, chỉ được dùng tối đa 3 câu lệnh điều kiện hoặc nếu không dúng if - then càng tốt. Bạn có thể thực hiện được bài toán này không?

Dùng if - then:

Var a,b,c : integer;
Begin
Write('Nhap vao 3 so : ');Readln(a,b,c);
If a>b then
Begin
a := a + b;
b := a - b;
a := a - b;
End;
If b>c then
Begin
b := b + c;
c := b - c;
b := b - c;
End;
If a>b then
Begin
a := a + b;
b := a - b;
a := a - b;
End;
Writeln('Min = ',a);
Writeln('Max = ',c);
Readln;
End. 

Không dùng if then (chỉ readln, writeln):

Var a,b,c : Integer;
Begin
Write('Nhap vao 3 so: ');Readln(a,b,c);
Writeln('Min = ',((a+b-abs(a-b))/2+c-abs((a+b-abs(a-b))/2-c))/2:0:0);
Writeln('Max = ',((a+b+abs(a-b))/2+c+abs((a+b+abs(a-b))/2-c))/2:0:0);
Readln;
End. Nặc danh nói...

I all the time used to read paragraph in news papers
but now as I am a user of internet therefore from now I am using net for articles, thanks
to web.

Feel free to surf to my page - bankruptcy florida


01:01 Ngày 16 tháng 03 năm 2013
Nặc danh nói...

var a,b,c,min,max:integer;
begin
writelṇ̣̣̣('nhap vao 3 so');
readln(a,b,c);
min:=a;
max:=a;
if min>b then min:=b;
if min>c then min:=c;
if max<b then max:=b;
if max<c then max:=c;
writeln('so be nhat la',min);
writeln('so lon nhat la',max);
readln;
end.
làm thế này được không bạn?


20:57 Ngày 15 tháng 04 năm 2013
Unknown nói...

có 2 cách làm á :))


10:41 Ngày 31 tháng 07 năm 2016

Đăng nhận xét

Thành viên Blog

Tổng số lượt xem trang

Translate

Return to top of page Copyright © 2012 | Theme by Hack Tutors. Cung cấp bởi Blogger.
Các code pascal trong blog được sưu tầm, lựa chọn sao cho tối ưu nhất. Cảm ơn các tác giả đã viết thuật toán.