- Ebook Giải thuật và lập trình Lê Minh Hoàng
- Các thuật toán sắp xếp trong Pascal

[Pascal vui] Tìm số lớn và nhỏ nhất trong 3 sốĐề bài: Nhập vào 3 số a, b, c. Hãy tìm số lớn nhất và số bé nhất trong 3 số đó. 
Đây là 1 bài toán rất dễ nhưng sẽ trở nên khá khó nếu kèm theo điều kiện không được dùng kiểu mảng, chỉ được dùng tối đa 3 câu lệnh điều kiện hoặc nếu không dúng if - then càng tốt. Bạn có thể thực hiện được bài toán này không?

Dùng if - then:

Var a,b,c : integer;
Begin
Write('Nhap vao 3 so : ');Readln(a,b,c);
If a>b then
Begin
a := a + b;
b := a - b;
a := a - b;
End;
If b>c then
Begin
b := b + c;
c := b - c;
b := b - c;
End;
If a>b then
Begin
a := a + b;
b := a - b;
a := a - b;
End;
Writeln('Min = ',a);
Writeln('Max = ',c);
Readln;
End. 

Không dùng if then (chỉ readln, writeln):

Var a,b,c : Integer;
Begin
Write('Nhap vao 3 so: ');Readln(a,b,c);
Writeln('Min = ',((a+b-abs(a-b))/2+c-abs((a+b-abs(a-b))/2-c))/2:0:0);
Writeln('Max = ',((a+b+abs(a-b))/2+c+abs((a+b+abs(a-b))/2-c))/2:0:0);
Readln;
End. Nặc danh nói...

I all the time used to read paragraph in news papers
but now as I am a user of internet therefore from now I am using net for articles, thanks
to web.

Feel free to surf to my page - bankruptcy florida


01:01 16 tháng 3, 2013
Nặc danh nói...

var a,b,c,min,max:integer;
begin
writelṇ̣̣̣('nhap vao 3 so');
readln(a,b,c);
min:=a;
max:=a;
if min>b then min:=b;
if min>c then min:=c;
if max<b then max:=b;
if max<c then max:=c;
writeln('so be nhat la',min);
writeln('so lon nhat la',max);
readln;
end.
làm thế này được không bạn?


20:57 15 tháng 4, 2013
Fanik Vi Goldon nói...

vậy 3 số bằng nhau


16:19 7 tháng 12, 2014
Hùng Cấn Xuân nói...

hơi khó hỉu 1 chút


21:10 26 tháng 11, 2015
Unknown nói...

có 2 cách làm á :))


10:41 31 tháng 7, 2016
Nặc danh nói...

như cái l**


10:12 23 tháng 10, 2017
Nặc danh nói...

Hay


20:40 4 tháng 3, 2018

Đăng nhận xét

Thành viên Blog

Tổng số lượt xem trang

Translate

Return to top of page Copyright © 2012 | Theme by Hack Tutors. Cung cấp bởi Blogger.
Các code pascal trong blog được sưu tầm, lựa chọn sao cho tối ưu nhất. Cảm ơn các tác giả đã viết thuật toán.