- Ebook Giải thuật và lập trình Lê Minh Hoàng
- Các thuật toán sắp xếp trong Pascal

Tìm tổng các số bất kỳ từ dãy 1,2,2,3,3,3,4,4,4,4...Cho mảng A là dãy số 1,2,2,3,3,3,4,4,4,4,5,5,5,5,5.... Nhập vào số m, n (m<=n<=100000). In ra tổng A[m]+A[m+1]+...+A[n-1]+A[n].

 
program code;
var di:word;
    m,n,i,res:longint;

begin
   writeln('Nhap M: '); readln(m);
   writeln('Nhap N: '); readln(n);
   di:=0;
   i:=0;
   res:=0;
   while i<m do
    begin
      di:=di+1;
      i:=i+di;
    end;
    res:=(i-m+1)*di;
    while i<=n do
     begin
        di:=di+1;
        i:=i+di;
        res:=res+di*di;
     end;
    res:=res-di*(i-n);

   writeln('Ket qua: ',res);
   readln;
end.


NTDuy nói...

Thuật toán quá dài dòng.

program Codec_by_NTDuy;
uses crt;
var
m,n,s,j,i:longint;
begin
clrscr;
write('Nhap M: ');readln(m);
write('Nhap N: ');readln(n);
while m<=n do
begin
for j:=1 to m do s:=s+m;
m:=m+1;
end;
write('Tong la: ',s);
readln;
end.23:50 11 tháng 11, 2012
Nặc danh nói...

ntduy sai oy


05:51 14 tháng 12, 2012
Nặc danh nói...

sai pet' lun


05:53 14 tháng 12, 2012
Nặc danh nói...

ban la ai ma kui pat the ha


12:41 12 tháng 4, 2014
Nặc danh nói...

ai có thể nói sơ cho mình hiểu thuật toán phía trên khộng?


20:27 21 tháng 5, 2014
TCA HeroZz nói...

Nhanh hơn nè
uses crt;
var n,m,i,j,t:integer;
begin
clrscr;
readln(n,m);
while n<m do readln(n,m);
t:=0;
for i:=m to n do
for j:=1 to m do t:=t+m;
write(t);
readln
end.


20:15 26 tháng 10, 2017

Đăng nhận xét

Thành viên Blog

Tổng số lượt xem trang

Translate

Return to top of page Copyright © 2012 | Theme by Hack Tutors. Cung cấp bởi Blogger.
Các code pascal trong blog được sưu tầm, lựa chọn sao cho tối ưu nhất. Cảm ơn các tác giả đã viết thuật toán.