- Ebook Giải thuật và lập trình Lê Minh Hoàng
- Các thuật toán sắp xếp trong Pascal

Tìm tổng các số bất kỳ từ dãy 1,2,2,3,3,3,4,4,4,4...Cho mảng A là dãy số 1,2,2,3,3,3,4,4,4,4,5,5,5,5,5.... Nhập vào số m, n (m<=n<=100000). In ra tổng A[m]+A[m+1]+...+A[n-1]+A[n].

 
program code;
var di:word;
    m,n,i,res:longint;

begin
   writeln('Nhap M: '); readln(m);
   writeln('Nhap N: '); readln(n);
   di:=0;
   i:=0;
   res:=0;
   while i<m do
    begin
      di:=di+1;
      i:=i+di;
    end;
    res:=(i-m+1)*di;
    while i<=n do
     begin
        di:=di+1;
        i:=i+di;
        res:=res+di*di;
     end;
    res:=res-di*(i-n);

   writeln('Ket qua: ',res);
   readln;
end.


NTDuy nói...

Thuật toán quá dài dòng.

program Codec_by_NTDuy;
uses crt;
var
m,n,s,j,i:longint;
begin
clrscr;
write('Nhap M: ');readln(m);
write('Nhap N: ');readln(n);
while m<=n do
begin
for j:=1 to m do s:=s+m;
m:=m+1;
end;
write('Tong la: ',s);
readln;
end.23:50 Ngày 11 tháng 11 năm 2012
Nặc danh nói...

ntduy sai oy


05:51 Ngày 14 tháng 12 năm 2012
Nặc danh nói...

sai pet' lun


05:53 Ngày 14 tháng 12 năm 2012
Nặc danh nói...

ban la ai ma kui pat the ha


12:41 Ngày 12 tháng 04 năm 2014
Nặc danh nói...

ai có thể nói sơ cho mình hiểu thuật toán phía trên khộng?


20:27 Ngày 21 tháng 05 năm 2014

Đăng nhận xét

Thành viên Blog

Tổng số lượt xem trang

Translate

Return to top of page Copyright © 2012 | Theme by Hack Tutors. Cung cấp bởi Blogger.
Các code pascal trong blog được sưu tầm, lựa chọn sao cho tối ưu nhất. Cảm ơn các tác giả đã viết thuật toán.