- Ebook Giải thuật và lập trình Lê Minh Hoàng
- Các thuật toán sắp xếp trong Pascal

Nhập thêm 1 phần tử vào mảng 1 chiềuViết chương trình nhập vào một mảng A gồm N số nguyên và nhập thêm vào một số nguyên X.

var
  n,i,q,k,p,:integer;
  a,b:array [1..1000] of integer;
begin
  write('n= ');readln(n);
  for i:=1 to n do
    begin
      write('a[',i,']= ');
      readln(a[i]);
    end;
  write('-Chen pt va vi tri cua pt do: ');readln(k,p);
  q:=0;
  for i:=1 to n do
    begin
    inc(q);
    if q=p then begin
      b[q]:=k;
      inc(q);
    end;
    b[q]:=a[i];
  end;
  writeln('-Mang sau khi chen la: ');
  for i:=1 to q do
    write(b[i],' ');
  readln
end.Manh Bui Van nói...

Các cao thủ ơi giúp e bài này với ạ. Nhập vào 4 số a=1, b=3, c=5, d=9 dùng vòng lặp in ra dãy bằng nhau 4 4 4 4
Các cao thủ giúp e với, e mới vọc nên trình độ còn kém lắm, e xin chân thành cảm ơn


23:00 5 tháng 4, 2016
Unknown nói...

ĐÚNG roi, hay wa nhung HƠI KHÓ HIỂU, nho nguoi giai GIẢI THÍCH RÕ HƠN cái !!!


20:15 8 tháng 5, 2016

Đăng nhận xét

Thành viên Blog

Tổng số lượt xem trang

Translate

Return to top of page Copyright © 2012 | Theme by Hack Tutors. Cung cấp bởi Blogger.
Các code pascal trong blog được sưu tầm, lựa chọn sao cho tối ưu nhất. Cảm ơn các tác giả đã viết thuật toán.