- Ebook Giải thuật và lập trình Lê Minh Hoàng
- Các thuật toán sắp xếp trong Pascal

Đảo ngược mảng 1 chiềuLập chương trình thực hiện đảo ngược mảng số đó.

Var a:array[1..100] of integer;
    n,i:integer;
Begin
  write('Do dai cua mang can nhap?');readln(n);
  For i:=1 to n do
  begin
    write('Phan tu thu ',i,'=?');readln(a[i])
  end;
  writeln('Mang dao nguoc la :');
  For i:=n downto 1 do write(a[i]:5);
  Readln;
End.Thành viên Blog

Tổng số lượt xem trang

Translate

Return to top of page Copyright © 2012 | Theme by Hack Tutors. Cung cấp bởi Blogger.
Các code pascal trong blog được sưu tầm, lựa chọn sao cho tối ưu nhất. Cảm ơn các tác giả đã viết thuật toán.