- Ebook Giải thuật và lập trình Lê Minh Hoàng
- Các thuật toán sắp xếp trong Pascal

Tính tổng chỉ sổ cột hàng chẵn trong mảng 2 chiềuLập chương trình nhập mảng 2 chiều m hàng n côt. tính và in ra màn hình tổng các phần tử có chỉ số hàng chẵn, chỉ số cột lẹ M, N được nhập từ bàn phím.


Var a:array[1..100,1..100] of integer;
    i,j,m,n:integer;
Begin
  Write('Nhap so hang va cot');readln(m,n);
  For i:=1 to m do
  For j:=1 to n do
  begin
    write('A[',i,',',j,']=');readln(a[i,j]);
  end;
  i:=2;j:=1;
  While i<=m do
  begin
  While j<=n do
   begin
    write('A[',i',',j,']='a[i,j],'   '); j:=j+2;
   end;
  i:=i+2;
  end;
  Readln;
End.Thành viên Blog

Tổng số lượt xem trang

Translate

Return to top of page Copyright © 2012 | Theme by Hack Tutors. Cung cấp bởi Blogger.
Các code pascal trong blog được sưu tầm, lựa chọn sao cho tối ưu nhất. Cảm ơn các tác giả đã viết thuật toán.