- Ebook Giải thuật và lập trình Lê Minh Hoàng
- Các thuật toán sắp xếp trong Pascal

Dãy TribonacciDãy Tribonacci là dãy 1 , 1 , 2 , 3 , 7 , 13 , 24... dãy này được sinh ra bới công thức đệ qui sau :
Tr(1) = 1 , Tr(2) = 1 , Tr(3) = 2 , Tr(k) = Tr(k-1)+Tr(k-2)+Tr(k-3) ... với 3< k <37
Mọi số tự nhiên N đều có thể biểu diễn duy nhất dưới dạng tổng của một số số trong dãy Tribonacci.
VD: 17 = 13 + 4; 30 = 24 + 4 + 2;
Cho trước số tự nhiên N nhập từ bàn phím. Viết chương trình tìm biểu diễn Tribonacci của số N.

Ý tưởng: Xây dựng 1 mảng số Tribonacci từ 1 tới 37 (đến 37 vì theo đề bài ...), rồi duyệt từng phần tử của dãy Tribonacci, nếu n> Tribonacci[i] thì in ra Tribonacci[i] và giảm n tới khi n<0 thì thôi.

Uses crt;
Const
  max=37;
Var
  a:array[1..max] of longint;
  n,i:longint;
BEGIN
  Clrscr;
  a[1]:=1; a[2]:=1; a[3]:=2;
  For i:=4 to max do
    a[i]:=a[i-1]+a[i-2]+a[i-3];
  Write('Nhap so n:'); readln(n);
  i:=max;
  While a[i]>n do i:=i-1;
  Write(n,'=',a[i]);
  n:=n-a[i];
  While n>0 do
    Begin
      i:=i-1;
      If n>=a[i] then
        Begin
          Write('+',a[i]);
          n:=n-a[i];
        End;
    End;
  Readln;
END.


Nặc danh nói...

"Dãy Tribonacci là dãy 1 , 1 , 2 , 3 , 7 , 13 , 24... dãy này được sinh ra bới công thức đệ qui sau :
Tr(1) = 1 , Tr(2) = 1 , Tr(3) = 2 , Tr(k) = Tr(k-1)+Tr(k-2)+Tr(k-3) ... với 3< k <37
Mọi số tự nhiên N đều có thể biểu diễn duy nhất dưới dạng tổng của một số số trong dãy Tribonacci.
VD: 17 = 13 + 4; 30 = 24 + 4 + 2;"
Vậy số 3 hay số 4 thuộc dãy Tribonacci?????


07:47 15 tháng 5, 2013
bang nguyen luong nói...

so 3 thuoc day tribonacci ak?
kieu nay thi hsg ko ra bai nay.


12:24 5 tháng 6, 2013
TCA HeroZz nói...

Tribonasi là thế này cơ mà: 1 1 2 3 5 8 13 21 34 .....
a[i]:=a[i-1]+a[i-2] cơ mà


20:27 26 tháng 10, 2017

Đăng nhận xét

Thành viên Blog

Tổng số lượt xem trang

Translate

Return to top of page Copyright © 2012 | Theme by Hack Tutors. Cung cấp bởi Blogger.
Các code pascal trong blog được sưu tầm, lựa chọn sao cho tối ưu nhất. Cảm ơn các tác giả đã viết thuật toán.