- Ebook Giải thuật và lập trình Lê Minh Hoàng
- Các thuật toán sắp xếp trong Pascal

Phân loại lứa tuổiNhập họ tên và năm sinh của người và cho biết người này thuộc lứa tuổi nào: sơ sinh, nhi đồng, thiếu niên, thanh niên, trung niên, người lớn tuổi. Biết rằng:
+ Sơ sinh tuổi từ 0->0
+ Nhi đồng tuổi từ 2->9
+ Thiếu niên tuổi từ 10->15
+ Thanh niên tuổi 16->32
+ Trung niên tuổi từ 33 -> 50
+ Người già tuổi từ 50 trở lên


uses crt;var
a:array[1..100] of longint;
i,n:longint;
begin
clrscr;
write('nhap so nguoi:');
readln(n);
for i:=1 to n do
begin
write('nhap tuoi cua nguoi thu ',i,':');
readln(a[i]);
end;
for i:=1 to n do
begin
write('nguoi thu',i,':');
case a[i] of
0:writeln('tre so sinh');
2..9:writeln('nhi dong');
10..5:writeln('thieu nien');
16..32:writeln('thanh nien');
33..50:writeln('trung nien');
Else writeln('nguoi gia');
end;
end;
readln;
end. 


Thành viên Blog

Tổng số lượt xem trang

Translate

Return to top of page Copyright © 2012 | Theme by Hack Tutors. Cung cấp bởi Blogger.
Các code pascal trong blog được sưu tầm, lựa chọn sao cho tối ưu nhất. Cảm ơn các tác giả đã viết thuật toán.