- Ebook Giải thuật và lập trình Lê Minh Hoàng
- Các thuật toán sắp xếp trong Pascal

Tìm giá trị lớn nhất mảng 1 chiềuĐề bài: Viết chương trình tìm giá trị lớn nhất của một mảng chứa các số nguyên gồm N phần tử.

Ý tưởng:
- Cho số lớn nhất là số đầu tiên: Max:=a[1].
- Duyệt qua các phần tử a[i], với i chạy từ 2 tới N: Nếu a[i]>Max thì thay Max:=a[i];

Uses Crt;
Type Mang = ARRAY[1..50] Of Integer;
Var A:Mang;
N,i,Max:Integer;
Begin
Write('Nhap N='); Readln(N);
For i:=1 To N Do
Begin
Write('A[',i,']='); Readln(A[i]);
End;
Max:=A[1];
For i:=2 To N Do
If Max<A[i] Then Max:=A[i];
Writeln('Phan tu lon nhat cua mang:', Max);
Readln;
End.


Nặc danh nói...

hay


09:18 2 tháng 11, 2012
Huy Nguyễn nói...

Hien thi so' cac so' co gtri = gtri lon nhat thi lam the nao a?


16:33 18 tháng 12, 2012
Unknown nói...
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Nặc danh nói...

a chưa biết thì làm sao biết nó > hay < 50 ạ?
Nếu chưa xđ đc miền giá trị của a thì dùng mảng ntn vậy ạ
với lại khi khai báo mảng kiểu ARRAY (1..50) of integer là chỉ số phần tử của dãy hay là chỉ miền giá trị của a vậy ạ?
Nếu em khai báo biến là a: Array (1..max) of integer chẳng hạn thì có đúng ko ạ? :p
Em mới học nên còn nhiều thắc mắc, kính mong quý thầy cô, anh chị giải thích, làm rõ dùm em đc ko ạ? Em xin chân thành cảm ơn!


18:19 9 tháng 11, 2015
doan pi nói...

Xac dinh vi tri lam sao


11:14 9 tháng 5, 2016
Đạt Phạm Văn nói...

Còn tìm phần tử lớn nhì trong mảng thì sao ạ????


09:44 2 tháng 6, 2016
Minh Vuong Phan nói...

hien thi so cac so lon nhat:

Uses Crt;
Type Mang = ARRAY[1..50] Of Integer;
Var A:Mang;
N,i,Max,dem:Integer;
Begin
Write('Nhap N='); Readln(N);
For i:=1 To N Do
Begin
Write('A[',i,']='); Readln(A[i]);
End;
Max:=A[1];
For i:=2 To N Do
If Max<A[i] Then Max:=A[i];
for i:=1 to n do
if max=A[i] then dem:=dem+1;
Writeln('Phan tu lon nhat cua mang:', Max:3,'va co',dem,'so nhu vay');
Readln;
End.


21:22 25 tháng 7, 2016
Unknown nói...

the nay cung chua hay . lam sao de tim ca min va max trong mot bai toan luon nhi


21:31 6 tháng 11, 2016
Tuyen Tran nói...

Tìm số xuât hiện nhièu nhất và xuất hiện bao nhiêu lần thi làm sao ạ


20:19 9 tháng 12, 2016
Xuân Huỳnh nói...

Viết chương trình tính điểm trung bình của 4 tổ, mỗi tổ gồm 10 người, xếp hạng các tổ?


20:47 13 tháng 3, 2017
Nặc danh nói...

fgfgffgf


09:09 4 tháng 4, 2017
Nặc danh nói...

co ai biết làm thêm phần chỉ số không chỉ em đi


21:36 21 tháng 4, 2017
Minh Thư Phan Thị nói...

Nhập vào mảng nguyên n phần tử, in ra màn hình giá trị của phần tử chẵn lớn nhất,


10:40 10 tháng 5, 2017
nam nam nói...

Cần Giúp gấp :có một dãy hai chiều các số nguyên với thang n và n. Tìm số cột cuối cùng có các phần tử tạo thành một tiến trình số học


14:33 6 tháng 11, 2017
Unknown nói...

ai giúp e với ạ.. : cho mảng 1 chiều gồm n phần tử nguyên dương a1,a2,..an lập trình và đưa kết quả ra màn hình phần tử có giá trị nhỏ nhất. biết các ptu nhập từ bàn phím


19:00 30 tháng 11, 2017
Golden Darkness nói...

em hỏi, thế muốn tìm giá số giá trị nhỏ nhất của dãy, ghi ra chỉ số của chỉ số mang giá trị nhỏ nhất đó làm như nào ạ?


18:58 9 tháng 12, 2017
Nặc danh nói...

Program So_nho_nhat;
Var
i,n:Byte;
so,Min:Integer;
Begin
Writeln('TIM SO NHO NHAT TRONG N SO NGUYEN');
Writeln('---------------------------------');
Write('Cho biet so phan tu nhap N= ');
Readln(n);
i:=1;
Write('So thu ',i,' = ');
Readln(so);
Min:=so; {Giả sử A1 là số nhỏ nhất}
For i:=2 To N Do
Begin
Write('So thu ',i,' = ');
Readln(so);
If Min < so Then
Min:=so;
End;
Writeln;
Writeln('+So nho nhat trong ',n,' so vua nhap la so: ',Min);
Writeln(' Bam phim de ket thuc');
Readln
End.
Cho mình hỏi
Đề bài lập chương trình pascal nhập nguyên dương và mảng a1,a2,...an tìm giá trị nhỏ nhất và vị trí của nó có phải như vậy ko


00:10 16 tháng 12, 2017
Nặc danh nói...

Giúp em vs : khai báo mảng có 30 phần tử và in ra màn hình 5 phần tử lớn nhất


20:26 19 tháng 4, 2018

Đăng nhận xét

Thành viên Blog

Tổng số lượt xem trang

Translate

Return to top of page Copyright © 2012 | Theme by Hack Tutors. Cung cấp bởi Blogger.
Các code pascal trong blog được sưu tầm, lựa chọn sao cho tối ưu nhất. Cảm ơn các tác giả đã viết thuật toán.